Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3-go Maja 31
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7323770 , fax. 044 7323771
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Al. 3-go Maja 31 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 7323770, fax. 044 7323771
  REGON: 59063814500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Sieradzkiej 8 (wejście od strony ul. Sieradzkiej) w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z przedmiarem robót. Zamówienie obejmuje m.in. roboty polegające na: przemurowanie pęknięć i naprawa murów, naprawa tynków wraz z malowaniem, wymiana stolarki, naprawa schodów, wymiana poręczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.000 zł. (słownie: tysiąc złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust.6. tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ S.A. o/Piotrków Tryb, konto nr 45 2030 0045 1110 0000 0025 5860. Za dzień zapłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu w/w kwoty na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć za pokwitowaniem w formie oryginału siedzibie Zamawiającego w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 31 w pok. nr 15, najpóźniej w dniu 22.11.2011 r. do godz. 9.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach