Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do celów energetycznych dla Jednostki Wojskowej nr 2286

Jednostka Wojskowa 2286 ogłasza przetarg

 • Adres: 45-076 Opole, skr. poczt. 307
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4523701 w. 050 , fax. 077 4523701 w. 800
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2286
  skr. poczt. 307 307
  45-076 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4523701 w. 050, fax. 077 4523701 w. 800
  REGON: 53096904400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do celów energetycznych dla Jednostki Wojskowej nr 2286
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego L – 1 do celów grzewczych spełniającego wymagania określone w PN – C – 96024 : 2011 i rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2016, poz. 2008) o parametrach jakościowych i ilościowych określonych w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 1) wartość opałowa Qir min. 42,6 kJ/Mg, 2) gęstość w temperaturze15oC: max 860 kg/m3, 3) zawartość siarki: max. 0,1%, 4) temperatura zapłonu min 56oC, 5) temperatura płynięcia max. -20oC, 6) lepkość max. 6,0 mm2/s. Dostawy realizowane będą transportem samochodowym Wykonawcy. Autocysterna powinna posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji/certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia, to około 180 000 litrów oleju opałowego lekkiego. Jednorazowa dostawa w ilości nie przekraczającej 30 000 litrów, faktyczna ilość zamówionego oleju opałowego uzależniona będzie od warunków atmosferycznych oraz potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2286. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany olej opałowy będzie wysokiej jakości, oraz zapewni prawidłową pracę urządzeń kotłowni. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestu (świadectwa jakości) na olej opałowy w dniu każdorazowej dostawy. Atest musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, że jakość dostarczonego oleju opałowego odbiega od wymagań, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na własny koszt i ryzyko. Pokrycie kosztów naprawy urządzeń kotłowni, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku dostarczenia nieodpowiedniego oleju opałowego leży po stronie Wykonawcy. Za podstawę naprawy urządzeń kotłowni uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzeń kotłowni. W okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, z uwagi na sposób użytkowania dostarczonego materiału (olej ulega spalaniu), Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów eksploatacji lub innych kosztów związanych z użytkowanym olejem opałowym. Przedmiot zamówienia nie generuje żadnych kosztów w użytkowaniu, gdyż jest to produkt zużywany na bieżąco, w związku z czym nie posiada tzw. cyklu życia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach