Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego do obiektów Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7457117 , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 14
  15-097 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7457117, fax. 085 745 70 73
  REGON: 05056220700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego do obiektów Uniwersytetu w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w okresie od 14.02.2014 r. do 14.02.2017 r. spełniającego wymogi normy PN C 96024:2001 dla potrzeb kotłowni: a) Domu Pracy Twórczej w Szczecinowie 16, 19-330 gm. Stare Juchy w ilości ok. 42 000 l. (14 000 l. rocznie). Typ zamontowanego kotła olejowego: żeliwny członowy Buderus Niemcy G 205 o mocy znamionowej 58 kW, wyposażony w palnik Firmy MAN typ DE 1.2-0116 o jednostopniowym układzie pracy. Pojemność zbiornika na olej napędowy wynosi 3 000 litrów. Olej napędowy grzewczy EKOTERM PLUS. b) Stacji Terenowej Instytutu Biologii UwB, wieś Gugny gm. Trzcianne pow. Mońki w ilości ok. 19 500 l. (6 500 l. rocznie). Typ zamontowanego kotła olejowego DIEMANTIC 3. Pojemność zbiornika na olej napędowy wynosi 1 000 l. Olej napędowy grzewczy EKOTERM PLUS.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie wymagał w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.uwb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach