Przetargi.pl
Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń lokalu przy ulicy Witosa 4 A na Interaktywne centrum nauki i techniki MULTICENTRUM w Bibliotece w ramach projektu Interaktywne centra nauki i technologii MULTICENTRUM w Suwałkach i Grodnie dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. E. Plater 33A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 5656246 , fax. 0-87 5656246
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
  ul. E. Plater 33A 33A
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 0-87 5656246, fax. 0-87 5656246
  REGON: 00057986200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń lokalu przy ulicy Witosa 4 A na Interaktywne centrum nauki i techniki MULTICENTRUM w Bibliotece w ramach projektu Interaktywne centra nauki i technologii MULTICENTRUM w Suwałkach i Grodnie dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń lokalu przy ulicy Witosa 4 A na Interaktywne centrum nauki i techniki MULTICENTRUM w Bibliotece w ramach projektu Interaktywne centra nauki i technologii MULTICENTRUM w Suwałkach i Grodnie dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zgodnie z załączonymi przedmiarami robót oraz dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 2.Zakres zamówienia obejmuje przebudowę i remont istniejących pomieszczeń w budynku przy ul. Witosa 4 A, w tym: a) zakres prac z branży budowlanej: - roboty rozbiórkowe, - remont podłogi, - wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, - uzupełnienie ścian wraz z uzupełnieniem tynków i szpachlowaniem podłoża, - postawienie ścian działowych, - wykonanie posadzki z wykładzin dywanowych i wykładzin z PCV, - przystosowanie wejść do pomieszczeń - likwidacja progów, poszerzenie otworów zgodnie z założeniami warunków technicznych, - zainstalowanie barierek i uchwytów, - ocieplenie ścian; b) zakres prac branży sanitarnej: - remont instalacji wodnokanalizacyjnej polegający na wymianie zużytej armatury i przyborów na nową odpowiadającą wymaganiom aktualnie obowiązujących norm, - remont instalacji centralnego ogrzewania polegający na wymianie istniejących grzejników członowych oraz z rur stalowych gładkich na grzejniki stalowe płytowe, - instalacja klimatyzacji c) zakres prac branży elektrycznej: - wykonanie rozdzielni elektrycznej, - wymiana istniejącej instalacji elektrycznej na nową, - instalacja oświetlenia, - instalacja sieci komputerowej, - instalacja monitoringu i alarmów 3.Użyte w dokumentacji projektowej i formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazać na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie. 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 5.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 6.Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 7.W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). 8.Zamawiający nie dopuszcza na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do dokumentacji projektowej za wyjątkiem zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. 9.Zamówienia będą realizowane w ramach projektu Interaktywne centra nauki i technologii MULTICENTRUM w Suwałkach i Grodnie dofinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie 1.1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na całość zamówienia. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). 2.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach nr 40 1240 5211 1111 0010 5596 1274 w terminie do dnia 10.02.2014 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - musi być wniesione do Sekretariatu Biblioteki, ul. Emilii Plater 33A, 16-400 Suwałkach - pokój nr 13 przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bpsuwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach