Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Szudziałowo wraz z jednostkami organizacyjnymi

Urząd Gminy Szudziałowo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7221404 , fax. 085 7221441
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Szudziałowo
  ul. Bankowa 1 1
  16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie
  tel. 085 7221404, fax. 085 7221441
  REGON: 00054855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.szudzialowo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Szudziałowo wraz z jednostkami organizacyjnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: ubezpieczeniu majątku i interesów Gminy Szudziałowo wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie: 1) Zadanie I: a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, d) ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej f) ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance, Zielona Karta). 2) Zadanie II a) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100068
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szudzialowo.co..pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną