Przetargi.pl
Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno

Gmina Krypno ogłasza przetarg

 • Adres: 19-111 Krypno Kościelne, Krypno Kościelne 23B
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7169033 , fax. 85 7169035
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krypno
  Krypno Kościelne 23B 23B
  19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie
  tel. 85 7169033, fax. 85 7169035
  REGON: 00054230400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrypno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno: - dostawa żwiru - dostarczony żwir musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0 - 30mm); - dostawa piasku - dostarczony piasek musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja piaskowa od 0 - 2mm). 2. Szacunkowa wielkość zamówienia jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej wynosi: dostawa żwiru - 4850m3, dostawa piasku - 1200m3. 3. Zamawiający zastrzega +/- 20% odstępstwa od podanych ilości. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy żwiru i piasku na drogi wskazane przez Zamawiającego oraz we wskazanym terminie przez Zamawiającego. 5. Oznaczenie wg Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 14.21.00.00 - 6 Żwir, piasek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.000,-zł (cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art.45 ust.6 ustawy. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120. 4. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/Przetargi/2014/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach