Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. Gimnazjum szkoła szans, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7323700 , fax. 085 7323700
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
  ul. Świętojańska 24 24
  15-277 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7323700, fax. 085 7323700
  REGON: 05197977700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgwwp.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. Gimnazjum szkoła szans, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczestników projektu: Gimnazjum szkoła szans, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. KOD CPV; - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 80310000-0 - usługi edukacji młodzieży 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe Zajęcia prowadzone będą w : 1. Publicznym Gimnazjum w Dubinach 2. Gimnazjum w Nowych Piekutach 3. Gimnazjum im. Dariusa i Girenasa w Puńsku 4. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku 5. Gimnazjum w Kuźnicy Do obowiązków prowadzącego zajęcia będzie należało w szczególności: a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia po obowiązkowych lekcjach w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły) w terminie maksymalnym do 30 czerwca 2015 roku; b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (kart czasu pracy, dzienników zajęć, list obecności); c) sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, współpraca z dyrektorem szkoły, w której prowadzone będą zajęcia; d) opracowanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu. Na potrzeby niniejszego przetargu określa się: - Jednostka 1 godzina lekcyjna używana w SIWZ odpowiada czasowo 45 minutom. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zajęcia będą przeprowadzane w następujących szkołach: Część Nr I Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z psychologiem (grupowe i indywidualne) dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Puńsku w wymiarze 178 godz. Łącznie zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w wymiarze 178 godzin. Część Nr II Zajęcia filmowe dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Puńsku w wymiarze 192 godz. Łącznie zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w wymiarze 192 godziny. Część Nr III Zajęcia filmowe dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Małym Płocku w wymiarze 192 godz. Łącznie zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w wymiarze 192 godziny. Część Nr IV Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Dubinach w wymiarze 60 godz. Łącznie zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w wymiarze 60 godzin. Część Nr V Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Nowym Piekutach w wymiarze 60 godz. Łącznie zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w wymiarze 60 godzin. Część Nr VI Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Puńsku w wymiarze 120 godz. Łącznie zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w wymiarze 120 godzin. Część Nr VII Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Małym Płocku w wymiarze 120 godz. Łącznie zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w wymiarze 120 godzin. Część Nr VIII Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Kuźnicy w wymiarze 120 godz. Łącznie zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w wymiarze 120 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 803100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie rząda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgwwp.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach