Przetargi.pl
Dostawa żwiru

Nadleśnictwo Nurzec ogłasza przetarg

 • Adres: 17-330 Nurzec Stacja, ul. Akacjowa 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 6565110 , fax. 0-85 6565129
 • Data zamieszczenia: 2016-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Nurzec
  ul. Akacjowa 3 3
  17-330 Nurzec Stacja, woj. podlaskie
  tel. 0-85 6565110, fax. 0-85 6565129
  REGON: 05002661500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nurzec.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka org. nie posiadająca osobowości prawnej Nadleśnictwo Nurzec

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żwiru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego (żwiru) na pas przebudowywanych dróg w: 1. Leśnictwie Werpol - gmina Nurzec Stacja woj. podlaskie - w ilości 1733m3. 2. Leśnictwie Dąbrowa - gmina Nurzec Stacja woj. podlaskie - w ilości 1777m3. 3. Leśnictwie Kadłub - gmina Nurzec Stacja i Siemiatycze woj. podlaskie - w ilości 1589m3. Łączna ilość kruszywa będąca przedmiotem zamówienia wynosi 5099 m3. Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rysunku zamieszczonym w punkcie 31.1 SIWZ. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1 zamieszczonej poniżej. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka] i PN-B-11113 [Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. Kruszywo powinno być jednorodne i bez zanieczyszczeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować zamówiony towar na teren pasów drogowych przebudowywanych dróg, wskazanych przez Zamawiającego, rozwożąc go na powierzchni całego pasa drogowego. Łączna ilość kruszywa - żwiru jaką należy dostarczyć wynosi 5099 m3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie ma być dostarczany żwir celem doboru środków transportowych odpowiednich do panujących na miejscu dostawy żwiru warunków terenowych oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4500 złotych (słownie cztery tysiące pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_nurzec/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach