Przetargi.pl
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały

Gmina Bielsk Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7306851, 7305031 , fax. 085 7302015
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielsk Podlaski
  ul. Mickiewicza 46 46
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 085 7306851, 7305031, fax. 085 7302015
  REGON: 05065900700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielskpodlaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały. W ramach remontu i modernizacji zakłada się: -wykonanie robót rozbiórkowych, -wykonanie robót konstrukcyjnych, murowych i pokrywczych, -montaż stolarki wewnętrznej, -wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, -wykonanie podłoża i posadzek, -wykonanie robót malarskich, -dostarczenie i montaż zbiornika szczelnego na nieczystości, -wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych-instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody zimnej i ciepłej, -wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne, roboty instalacyjne, -montaż kabli i przewodów, -montaż opraw oświetleniowych, -montaż osprzętu instalacyjnego, -montaż i podłączenie rozdzielnicy RG-R1, -wykonanie pomiarów powykonawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w projektach budowlanym oraz wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót. Wszelkie nazwy materiałów oraz producentów podane w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów porównywalnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane przez projektanta. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy (lub równoważny). Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony, pozycji w kosztorysie ofertowym, których dotyczy oraz złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia jako równorzędne w szczególności opis parametrów technicznych zastosowanych materiałów oraz urządzeń (np. atesty, karty techniczne). Powyższe dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu (nierównoznaczności) zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu równoważnych materiałów i urządzeń, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie określonym w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielskpodlaski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach