Przetargi.pl
Dostawa materiałów budowlanych w 2014 roku - 2 Części

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Wigierska 32
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 563 50 00 , fax. 87 563 50 79
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
  ul. Wigierska 32 32
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 563 50 00, fax. 87 563 50 79
  REGON: 79000227000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów budowlanych w 2014 roku - 2 Części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych w 2014 roku. CZĘŚĆ 1 - Materiały elektryczne CZĘŚĆ 2 - Materiały hydrauliczne 2. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają dla poszczególnych części zamówienia odpowiednie załączniki do SIWZ - Formularze cenowe tj. Załączniki Nr 6 i 7 do SIWZ 3. Wszystkie materiały budowlane powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania. 4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ 5. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w załącznikach pojawi się nazwa producenta lub produktu, Wykonawcy mogą zaproponować materiały równoważne zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 310000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduję wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbm.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach