Przetargi.pl
Remont części łazienek w budynku Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku - Etap II

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreakcji ogłasza przetarg

 • Adres: 15-465 Białystok, ul. Włókiennicza 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 28 78 , fax. 85 665 28 71
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreakcji
  ul. Włókiennicza 4 4
  15-465 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 28 78, fax. 85 665 28 71
  REGON: 20074317200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części łazienek w budynku Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek hotelowych na II i III piętrze budynku Hotelu BOSiR w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 5, dz. nr 1995. 2.Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1)remont łazienek znajdujących się przy pokojach hotelowych na II-III piętrze budynku, 2)malowanie wszystkich pokoi hotelowych na II-III piętrze budynku, 3)wymianę stolarki drzwiowej na II-III piętrze budynku, 4)obudowę pionów CO w pokojach hotelowych wg schematu rozmieszczenia płyt gipsowo - kartonowych, 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. UWAGA!!!: Zawarty w dokumentacji projektowej zakres opracowania dotyczy dwóch etapów inwestycyjnych, z czego w ramach niniejszego zamówienia realizowany jest jedynie Etap II tj. prace remontowe na II i III piętrze budynku hotelu. Etap I polegający na wykonaniu prac remontowych na I piętrze budynku - został już zrealizowany i nie jest objęty zakresem niniejszego zamówienia. 4.Zamawiający wymaga udzielenia 3 - letniej gwarancji na wykonane prace. 5.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 6.Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem hotelu - Panią Ireną Gontar tel. nr (85) 749 62 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452124110
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 2 500,00 PLN 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - remont łazienek budynku Hotelu BOSiR - Etap II. 4.Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. 5.Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6.Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miejskoaktywni.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach