Przetargi.pl
Druk publikacji Wigierskiego Parku Narodowego. Pod pojęciem druk rozumie się: wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, naświetlanie, druk, prace introligatorskie i dostawę do siedziby Zamawiającego.

Wigierski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Krzywe 82
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5666322 , fax. 87 5632541
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wigierski Park Narodowy
  Krzywe 82 82
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5666322, fax. 87 5632541
  REGON: 20066493000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.win.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: ochrona środowiska

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk publikacji Wigierskiego Parku Narodowego. Pod pojęciem druk rozumie się: wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, naświetlanie, druk, prace introligatorskie i dostawę do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk wydawnictwa - Numer specjalny Kwartalnika Wigry o następujących parametrach: nakład: 1 000 egzemplarzy format: 210 x 297 mm objętość - 128 stron + okładka druk 4+4 CMYK papier wewnątrz - kreda matowa 170 g, podwyższonej jakości, o równomiernej matowości oprawa twarda, szyta i klejona okładka - druk CMYK, wyklejka druk jednostronny 1+0 Pantone + folia matowa i lakier UV punktowo zawartość publikacji: tekst, około 300 zdjęć, rysunków i map Tekst i materiał ilustracyjny do wydawnictw nie stanowią przedmiotu zamówienia, dostarczy je Zamawiający. Materiały tekstowe będą dostarczone w postaci plików MS Word, materiał ilustracyjny w formie plików elektronicznych rastrowych, np. pliki .tif, .jpg oraz wektorowych np. .cdr.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wigry.win.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach