Przetargi.pl
Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki ogłasza przetarg

 • Adres: 15-406 Białystok, ul. Odeska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 306 75 15 , fax. 85 734 19 55
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki
  ul. Odeska 1 1
  15-406 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 306 75 15, fax. 85 734 19 55
  REGON: 00027897100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oifp.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający przewiduje następujący zakres zamówienia: Część I zamówienia hotel 3* - 166 noclegów w pokojach jednoosobowych, 219 noclegów w pokojach dwuosobowych z zastrzeżeniem prawa opcji, Część II zamówienia hotel 2* - 219 noclegów w pokojach jednoosobowych, 98 noclegów w pokojach dwuosobowych, Część III zamówienia hotel bez kategoryzacji - 515 noclegów w pokojach jednoosobowych, 372 noclegi w pokojach dwuosobowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oifp.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach