Przetargi.pl
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Hajnówka w 2014 roku.Przetarg III.

Nadleśnictwo Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6832378 , fax. 85 6832460
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Hajnówka
  ul. Kolejki Leśne 12 12
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 6832378, fax. 85 6832460
  REGON: 05002647200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Hajnówka w 2014 roku.Przetarg III.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Hajnówka w 2014 roku. Zamówienie podzielone jest na dwie części : 1. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w w leśnictwie Krynoczka 2. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w w leśnictwie Czerlonka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadanie osób lub dysponowanie osobami z wykształceniem leśnym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/hajnowka
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach