Przetargi.pl
Usługa bieżącej naprawy i konserwacji tablic informacyjnych

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 869 60 02 , fax. 085 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  ul. Słonimska 1 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 869 60 02, fax. 085 869 62 65
  REGON: 00051500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa bieżącej naprawy i konserwacji tablic informacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących napraw oraz prowadzenie bieżącej konserwacji pięciu rodzajów tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku. 2. Zakres prac: 1) bieżąca kontrola stanu technicznego tablic oraz ich utrzymywanie w dobrym stanie technicznym, 2) likwidacja zgięć, wgnieceń i pochyleń tablic oraz słupków, na których zamontowane są tablice, 3) pionowanie tablic znacznie odbiegających od pionu (odchylenie większe niż 5 cm), 4) bieżące usuwanie plakatów, naklejek oraz zarysowań tablic, 5) uzupełnianie brakujących elementów montażowych, naprawa mocowania tablic (np. dokręcanie poluzowanych śrub), 6) uzupełnianie, wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych elementów tablic (np. szyb zabezpieczających, ubytków w obramowaniu tablic), 7) demontaż i przekazanie Zamawiającemu tablic trwale uszkodzonych, nie nadających się do naprawy i dalszej eksploatacji (po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z Zamawiającym braku możliwości dokonania naprawy tablicy) - zakres zamówienia nie obejmuje wykonania nowych tablic, 8) prowadzenie książki z przeprowadzanej cotygodniowo kontroli tablic, z wpisami dotyczącymi wyników kontroli oraz przeprowadzonych napraw, potwierdzanych wpisami Zamawiającego. 3. Czynności wymienione w ust. 2 pkt. 1-8 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać regularnie, co najmniej raz na tydzień oraz na zgłoszenie Zamawiającego w przypadku uszkodzenia tablic. Okres naprawy nie może przekroczyć 2 tygodni od zawiadomienia o podjęciu działań naprawczych lub zgłoszeniu przez Zamawiającego o powstałych uszkodzeniach. 4. Wykaz tablic objętych zakresem zamówienia: 1) tablice stalowe ze szkłem hartowanym, zamontowane na stopie z rury stalowej, trwale związanej z gruntem - 18 sztuk, w tym: a. 15 tablic informacyjnych o wymiarach 60x50 cm, zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku: Pomnik L. Zamenhofa ul. I. Malmeda; Dom L. Zamenhofa ul. L. Zamenhofa; Cerkiew św. Mikołaja ul. W. Liniarskiego; Dom J. Szapiro Lipowa; Pałacyk Nowika Lipowa; Szkoła Tarbut Grochowa; Kościół św. Rocha ks. A. Abramowicza; Rynek Sienny Piękna; Synagoga Piaskower Legionowa; Pomnik Spalonej Synagogi Suraska; Katedra Rynek Kościuszki; Pałacyk Gościnny J. Kilińskiego 5; Muzeum Historyczne Warszawska 37; Centrum im. L. Zamenhofa Warszawska 19; VI L.O. Warszawska 8 b.3 tablice informacyjne o wymiarach 120x80 cm, zlokalizowane na terenie miasta Białegostoku: Ratusz Rynek Kościuszki; Dworzec PKP Kolejowa; Pałac Branickich Kilińskiego 1 2) tablice stalowe o wymiarach 30x30 cm, z nadrukiem wykonanym techniką proszkową zamontowane na stopie z rury stalowej, trwale związanej z gruntem - 30 sztuk, w tym: a. 29 tablic informacyjnych, zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku: Pałac Branickich Plac Branickiego; Pałacyk Gościnny ul. Kilińskiego; Kościół farny Rynek Kościuszki; Dom i szpital sióstr Szarytek (Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo) Rynek Kościuszki; Cekhauz Zbrojownia Rynek Kościuszki; Austeria - restauracja Astoria Rynek Kościuszki, Ratusz Rynek Kościuszki; Zakłady Beckera ul. Świętojańska 15a; Pałac Lubomirskich - Dojlidy Fabryczne 26 (obok schodów przy wejściu) / tzw. Pałac Kruzensternów; Dwór fabrykanta Weltera ul. Mickiewicza 15 (chodnik przed ogrodzeniem); Dawna elektrownia przy ul. Branickiego (trawnik przy ścieżce rowerowej); Fabryka Steina ul. Poleska 85; Kościół Zmartwychwstania Pańskiego Wysoki Stoczek; Kościół św. Wojciecha ul. Warszawska; Kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach (parking przed bramą) ul. Ks. S. Suchowolca; Sanktuarium Miłosierdzia Bożego pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1; Cerkiew św. Ducha ul. Antoniuk Fabryczny 13 (przy dzwonnicy, przy chodniku); Cerkiew Mądrości Bożej ul. Trawiasta 5; Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego ul. Sikorskiego 9; Synagoga Cytronów Galeria im. Sleńdzińskich (ul. Waryńskiego 24A), trawnik przy wejściu; Dom Modlitwy Muzułmanów ul. Grzybowa 42 - ul. Piastowska 13 F; Kwartał Ryszarda Kaczorowskiego ul. Mazowiecka Wesoła; ul. Koszykowa od ul. Staszica; ul. Koszykowa od ul. Skorupskiej; ul. Młynowa 19; ul. Czarna 4 - na zieleńcu przed płotem; ul. Złota 9 - przed ogrodzeniem od ul. Sobieskiego; Willa gen. von Driesena ul. Świętojańska 17; Młyn drewniany ul. Pod Krzywą 11 (chodnik przed ogrodzeniem) b. 1 tablica informacyjna zlokalizowana w Choroszczy: Pałac Letni Branickich 3) tablice stalowe o wymiarach 30x30 cm, z nadrukiem wykonanym techniką proszkową, zamontowane na elewacji budynku - 8 sztuk, zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku: Kamienica Moesa ul. Krakowska 1, Św. Rocha 3; Pałac Tryllingów ul. Warszawska 7; Fabryka tytoniowa Fajwla Janowskiego ul. Warszawska 39; Zakłady Nowika - Nowik i Synowie ul. Augustowska 8; Pałac i Osada Fabryczna Hasbacha Dojlidy Fabryczne 23; dawna hala targowa na Bojarach przy ul. Słonimskiej (przy sklepie Bojary); ul.Słonimska 10; ul. Wiktorii 4) tablice informacyjne dwustronne - totemy o wymiarach 225x75 cm, podświetlane, z szybami ze szkła hartowanego i nadrukiem wykonanym techniką proszkową, trwale związane z gruntem - 10 sztuk, zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku, przy ulicach: ul. Św. Rocha (przy skrzyżowaniu z ul. Boh. Monte Cassino); ul. Lipowa (obok budynku Lasów Państwowych przy ul. Lipowej 51); ul. Lipowa (przy skrzyżowaniu z ul. Częstochowską); ul. Lipowa (obok sklepu Ratuszowy przy ul. Lipowej); Plac Jana Pawła II (przy skrzyżowaniu ulic: Legionowej i Kościelnej); ul. Warszawska (przy skrzyżowaniu z ul. Pałacową); ul. Sienkiewicza (przy budynku ozn. numerem 5); ul. J. Kilińskiego (przy skrzyżowaniu ulic: Legionowej i J. Kilińskiego); ul. Suraska (obok domu handlowego Central); ul. Suraska (obok budynku ozn. numerem 2) 5) słupy kierunkowe - światowidy, z tabliczkami informującymi o nazwach ulic i atrakcjach turystycznych - 11 sztuk, zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku przy skrzyżowaniach ulic: ul. Lipowa/ ul. Grochowa; ul. św. Rocha/ul. ks. A. Abramowicza; ul. Lipowa/ ul. Liniarskiego; ul. Lipowa/ Rynek Kościuszki/ ul. Spółdzielcza; Rynek Kościuszki/ ul. Sienkiewicza; Rynek Kościuszki/ ul. Sienkiewicza; Plac Jana Pawła II; ul. Kilińskiego/ ul. Legionowa; ul. Pałacowa/ ul. Warszawska; ul. Słonimska/ ul. Pałacowa/ ul. Ogrodowa; ul. Boh. Monte Cassino/ ul. Św. Rocha
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach