Przetargi.pl
Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 744 72 72 , fax. 85 744 71 37
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
  ul. Kombatantów 7 7
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 744 72 72, fax. 85 744 71 37
  REGON: 20014919600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Szczegółowy opis zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 228000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops-bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach