Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego na rok 2014

Komunalny Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 19-213 Radziłów, plac 500-lecia 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 273 6184 , fax. 0-86 273 6184
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Budżetowy
  plac 500-lecia 14 14
  19-213 Radziłów, woj. podlaskie
  tel. 0-86 273 6184, fax. 0-86 273 6184
  REGON: 45120977100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego na rok 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2014 roku : a) oleju napędowego w ilości - ok. 23 000 l, b) etyliny PB 95 - ok. 3 000 l, c) OLEJ TURDUS 5L - 1 szt., d) OLEJ LOTOS DIESEL 15W/40 5L - 1 szt., e) Olej lotos disel A4 - 2 szt., f) Olej BOXOL ORLEN 26 1 litr - 1 szt., g) STIHL OLEJ DO PIŁY 100ML - 1 szt., h) olej lotos min. 4L - 1 szt., i) Olej lotos disel A4 - 1szt., j) OLEJ LOTOS SEMI. 10w 40 4LITRY - 4szt., k) STIHL OLEJ DO PIŁY 100ML - 4 szt., l) Olej LOTOS SEMISYNTETYK 10w 40 1 LITRY - 1 szt., m) Olej 1:50 STIHL 1l - 1 szt., n) Olej LOTOS SEMISYNTETYK 10w 40 5 LITRY - 1 szt., o) Olej silnikowy CASTROL - 1 szt., p) Olej FUCHS TITAN HYDRAMOT 10X30 A 5L - 4 szt., q) Olej TURDUS 15W40 5L - 1 szt., r) Olej Castrol 5W/40-4l - 1 szt., s) Olej Castrol 5W/40-1l - 1 szt., t) Olej Lotos semisyntetyk 10W-40 4litry - 5 szt., u) Olej Castrol magnatec 10W40 4litry - 1 szt., v) STIHL OLEJ DO PIŁY 100ML - 1 szt., w) Olej Lotos mineral 15W-40 4litry - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach