Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa druków akcydensowych i poligraficznych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku w 2013 roku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 869 60 02 , fax. 085 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  ul. Słonimska 1 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 869 60 02, fax. 085 869 62 65
  REGON: 00051500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa druków akcydensowych i poligraficznych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa druków akcydensowych i poligraficznych. Zamówienie będzie dokonane w podziale na części: I część zamówienia obejmuje druki poligraficzne II część zamówienia obejmuje druki akcydensowe (2 rodzaje druków: karty urlopowe i polecenie wyjazdu służbowego muszą być wykonane z papieru ekologicznego o gramaturze 70g/m2) III część zamówienia obejmuje druki akcydensowe - akty stanu cywilnego 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia zgodnie z zakresem określonym w załącznikach nr 2,3,4, do SIWZ które stanowią jednocześnie załączniki do umowy. 3. Wykonawca musi zapewnić załadunek transport i rozładunek dostarczonych druków. 4. Dostawy będą realizowane partiami, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie realizował dostawy na druki akcydensowe w ciągu 2 dni roboczych a poligraficzne w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania określającego asortyment i ilość oraz miejsce dostawy każdej partii. 5. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:30-15:30 w poniedziałek, środa-piątek i 8:00-16:00 we wtorek, do wskazanej każdorazowo siedziby Zamawiającego. Częstotliwość dostaw - /druki poligraficzne - 2 razy w miesiącu, druki akcydensowe - 1 raz w miesiącu, druki akcydensowe-akty stanu cywilnego - 1 raz w miesiącu/. Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowego zwiększenia częstotliwości dostaw w uzasadnionych okolicznościach. Wykaz siedzib, do których będą realizowane dostawy: a. Białystok, ul. Słonimska 1 b. Białystok, ul. J.K. Branickiego 3/5 c. Białystok, ul. J.K. Branickiego 9 d. Białystok, ul. Składowa 11 e. Białystok, ul. Waryńskiego 32A Zmiana siedzib wymienionych powyżej nie powoduje konieczności sporządzania aneksu a jedynie konieczność poinformowania Wykonawcy na piśmie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszania lub zwiększania podanych w załączniku nr 2,3 i 4 zamawianych ilości, w ramach ogólnej wartości umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości zamawianych dostaw nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych i nie będzie stanowiła zmiany umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 228000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach