Przetargi.pl
Dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych, ogólnobudowlanych oraz narzędzi; znak sprawy: SZP 3820 - 14/15

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza ogłasza przetarg

 • Adres: 16-070 Choroszcz, pl. dr Zygmunta Brodowicza 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7191091 w. 404 , fax. 085 7191405
 • Data zamieszczenia: 2015-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza
  pl. dr Zygmunta Brodowicza 1 1
  16-070 Choroszcz, woj. podlaskie
  tel. 085 7191091 w. 404, fax. 085 7191405
  REGON: 05058045800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppchoroszcz.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych, ogólnobudowlanych oraz narzędzi; znak sprawy: SZP 3820 - 14/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych, ogólnobudowlanych oraz narzędzi w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy w podziale na 3 pakiety: Pakiet Nr 1 - Materiały elektryczne Pakiet Nr 2 - Materiały hydrauliczne Pakiet Nr 3 - Materiały ogólnobudowlane oraz narzędzia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 310000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sppchoroszcz.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach