Przetargi.pl
DOSTOSOWANIE DO WYMAGANEGO STANDARDU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA SERWEROWNI, MONTAŻ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W SP ZOZ W ŁAPACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, ul. Korczaka 23
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 814 24 38 , fax. 085 814 24 82
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
  ul. Korczaka 23 23
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 085 814 24 38, fax. 085 814 24 82
  REGON: 05064480400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. powiatbialostocki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTOSOWANIE DO WYMAGANEGO STANDARDU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA SERWEROWNI, MONTAŻ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W SP ZOZ W ŁAPACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i instalacyjnych w zakresie wyposażenia, instalacji i adaptacji pomieszczenia przyszłej serwerowni oraz wykonanie okablowania strukturalnego lokalnej sieci LAN w SP ZOZ w Łapach w ramach I Etapu: Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt: infrastruktura sieciowa projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-004/12 pn. Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjentów realizowanego na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-004/12-00 z dnia 14 maja 2013 r., w szczególności wykonanie: 1) Projektu i koncepcji prac instalacyjnych na potrzeby przedmiotu zamówienia, 2) Wyposażenie w niezbędne urządzenia, instalacje w celu adaptacji pomieszczenia serwerowni, w tym: 1. prace instalacyjno-adaptacyjne w pomieszczeniu, 2. instalacja urządzeń klimatyzacji, 3. instalacja podłogi technicznej, 4. instalacja systemu sygnalizacji i alarmu pożaru, 5. montaż systemu kontroli dostępu, 6. instalacja systemu zasilania dedykowanego, 3) Instalacja okablowania strukturalnego sieci lokalnej LAN i punktów PEL w budynkach szpitala. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 7 do niniejszej SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych przez Zamawiającego. 4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 310000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. powiatbialostocki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach