Przetargi.pl
Dostawa materiałów elektrycznych budowę kuchni w budynku tymczasowego zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Giżycku

Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Czerwony Bór, Czerwony Bór 23
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 216 36 04 , fax. 86 216 31 49
 • Data zamieszczenia: 2013-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
  Czerwony Bór 23 23
  18-400 Czerwony Bór, woj. podlaskie
  tel. 86 216 36 04, fax. 86 216 31 49
  REGON: 20041123400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbbielik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów elektrycznych budowę kuchni w budynku tymczasowego zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Giżycku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje swoim zakresem osprzęt elektryczny, kable, łączniki, rozdzielnice elektryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale II, podrozdział I pkt 2 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 310000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbbielik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach