Przetargi.pl
Remont dwóch łazienek w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5663282, 5667811 , fax. 87 5631856
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Wojska Polskiego 2 2
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5663282, 5667811, fax. 87 5631856
  REGON: 00032981700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dwóch łazienek w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe obejmujące dwie łazienki(damską i męską) w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót (formularz cenowy) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w SIWZ. Użyte nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia za wyjątkiem zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż tam określone. 4.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 5.Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga zapłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://osir.suwalki.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-euro/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach