Przetargi.pl
Modernizację pokrycia dachowego wraz z niezbędną obróbką blacharską w DPS w Czerewkach

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach ogłasza przetarg

 • Adres: 10-061 Juchnowiec Kościelny, Czerewki 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7196166, 7196756 , fax. 085 7196166 w. 33
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
  Czerewki 1 1
  10-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 085 7196166, 7196756, fax. 085 7196166 w. 33
  REGON: 00131371200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsczerewki.podlasie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizację pokrycia dachowego wraz z niezbędną obróbką blacharską w DPS w Czerewkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: usunięcie istniejącego wywietrznika dachowego, docieplenie dachu z wełny mineralnej płyty gr 5cm, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej (wiatrownice). 45000000-7 Roboty budowlane 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja wykonania jakości robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsczerewki.podlasie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach