Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO DLA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RZESZOWIE ORAZ PODLEGŁYCH PROKURATUR REJONOWYCH

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45d
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 50 61 200 , fax. 17 50 61 203
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
  ul. Hetmańska 45d 45d
  35-078 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 50 61 200, fax. 17 50 61 203
  REGON: 00000040200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO DLA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RZESZOWIE ORAZ PODLEGŁYCH PROKURATUR REJONOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie publiczne dotyczy dostawy materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych. 2. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych kod CPV: 30190000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe, CPV: 30197644-2 papier kserograficzny. 3. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z dwóch części: I część -materiały biurowe, II część-papier kserograficzny. 4. Wykonawca składać może ofertę na wybraną część/i zamówienia lub obie części zamówienia. 5. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ nr: 2A i 2B. 6. Pożądane parametry przedmiotu zamówienia jakim winien odpowiadać papier kserograficzny: ilość kartek w 1 ryzie -500szt. gramatura -80g/m? białość CIE -161 wilgotność -3,5-5,0% gładkość -220+/-um grubość -104+/-um okres archiwizowania -powyżej 200lat 7. Inne istotne informacje i wymagania dotyczące zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ są przeznaczone wyłącznie do przygotowania oferty i nie mogą być wykorzystywane w innym celu oraz udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzeszow.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach