Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robót budowlanych dla zadania pod nazwą : Etap II rozbudowa COM - przewiązka - Połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 70
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0166215421 w. 217
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
  ul. 3 Maja 70 70
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 0166215421 w. 217
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.comjar.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robót budowlanych dla zadania pod nazwą : Etap II rozbudowa COM - przewiązka - Połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Etap II rozbudowa COM - przewiązka - Połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia na poziomie piwnic: Prosektorium, Pomieszczenia Magazynowe, na poziomie parteru: Oddział Kardiologii, na poziomie I-go piętra: Oddział Wewnętrzny, Pododdział Udarowy, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi oraz uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji, że starostwo nie zgłasza sprzeciwu wykonania robót, jeśli wymagane jest tylko zgłoszenie robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie obowiązuje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.comjar.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach