Przetargi.pl
Dostawy zestawów odczynnikowych i materiałów do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą wieloparametrowego analizatora immunochemicznego oraz dostawy szybkich immunochromatograficznych testów diagnostycznych do wykrywania środków uzależniających lub metabolitów w moczu ludzkim

Szpital Miejski w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 85
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 7360500;7360511;7360513 , fax. 16 7360585
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Przemyślu
  ul. Juliusza Słowackiego 85 85
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 16 7360500;7360511;7360513, fax. 16 7360585
  REGON: 18095482000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.114szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy zestawów odczynnikowych i materiałów do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą wieloparametrowego analizatora immunochemicznego oraz dostawy szybkich immunochromatograficznych testów diagnostycznych do wykrywania środków uzależniających lub metabolitów w moczu ludzkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy zestawów odczynnikowych i materiałów do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą wieloparametrowego analizatora immunochemicznego oraz dostawy szybkich immunochromatograficznych testów diagnostycznych do wykrywania środków uzależniających lub metabolitów w moczu ludzkim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Pakiet nr I. Zestawy odczynnikowe i materiały do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą wieloparametrowego analizatora immunochemicznego, Pakiet nr II. Szybkie immunochromatograficzne testy diagnostyczne do wykrywania środków uzależniających lub metabolitów w moczu ludzkim. Zestawienie asortymentowo-ilościowe dla poszczególnych pakietów przedstawia załącznik nr 3 (odpowiednio 3.1 i 3.2) do Specyfikacji, będący jednocześnie Formularzem cenowym. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec wahaniom w wyniku zmniejszenia się zapotrzebowania. Zmiana, o której mowa powyżej nie może przekroczyć 30% całkowitej wielkości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania. Przesunięcia nie mogą przekroczyć 30% ilości danej pozycji asortymentowej oraz w ramach ogólnej wartości zamówienia i będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe, w ramach poszczególnych pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.114szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach