Przetargi.pl
Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT

Gmina Zaleszany ogłasza przetarg

 • Adres: 37-415 Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 845-94-19 , fax. 015 845-94-24
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaleszany
  ul. Tadeusza Kościuszki 16 16
  37-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
  tel. 015 845-94-19, fax. 015 845-94-24
  REGON: 00054945300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa podatkowego, w tym usług doradztwa podatkowego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług poprzedzonego kompleksowym przeglądem podatkowym podatku VAT i wskazaniem obszarów możliwej optymalizacji rozliczeń podatku VAT Gminy Zaleszany (z uwzględnieniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 czerwca 2013 roku sygn. akt I FPS 1/13)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792210009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zaleszany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną