Przetargi.pl
Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-101 Rzeszów, ul. Gen. M. Langiewicza 26
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8505814 , fax. 017 8505377
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  ul. Gen. M. Langiewicza 26 26
  35-101 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8505814, fax. 017 8505377
  REGON: 00016241200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wios.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników (wraz z transportem i rozładunkiem), wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pokrycie usługi kurierskiej związanej ze zwrotem opakowań (kaucjonowanych i niekaucjonowanych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części: a) Część I - dostawa odczynników b) Część II - dostawa wzorców c) Część III - dostawa materiałów pomocniczych d) Część IV - dostawa materiałów do badań spektrofotometrycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wios.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=48
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach