Przetargi.pl
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, CZĘŚCI DO KALIBRACJI, KONTROLI ORAZ POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NIEZBĘDNYCH DO EKSPLOATACJI ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Znak sparwy: SZP/380/18/2016

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2240231 , fax. 017 2252302
 • Data zamieszczenia: 2016-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
  ul. Paderewskiego 5 5
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2240231, fax. 017 2252302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cm-lancut.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, CZĘŚCI DO KALIBRACJI, KONTROLI ORAZ POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NIEZBĘDNYCH DO EKSPLOATACJI ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Znak sparwy: SZP/380/18/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, części do kalibracji, kontroli oraz pozostałych materiałów zużywalnych niezbędnych do eksploatacji analizatora biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 36 miesięcy. Szacowana wielkość zamówienia powyżej 170 tys. euro Załącznik Nr 2.1. (formularz asortymentowo - cenowy) pkt. I zawiera rodzaj i ilość badań, które planuje wykonać Zamawiający przez okres 36 miesięcy. W punkcie II Załącznika Nr 2.1. każdy Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i tym samym samodzielnie dokonać wpisu ilości oraz rodzaju nazw i części do kalibracji, kontroli jak również pozostałych materiałów zużywalnych w stosunku do ilości planowanych badań. W Załączniku Nr 2.2. znajduje się zestawienie ilości opłat dzierżawnych za analizator biochemiczny. Załącznik Nr 14 zawiera dokładny opis analizatora biochemicznego p. n. Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymaganych parametrów technicznych. W załączniku tym Zamawiający opisał również wymagane warunki dzierżawy analizatora biochemicznego. Termin i realizacja zamówienia: 1.Dostawy odczynników, części do kalibracji, kontroli oraz pozostałych materiałów zużywalnych do analizatora biochemicznego odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w formie dostaw cząstkowych przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 2.Dostawy odczynników, części do kalibracji, kontroli oraz pozostałych materiałów zużywalnych do analizatora biochemicznego odbywać się będą w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. do Laboratorium 3.Zamawiający ustala, że dniami roboczymi są to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz określonych ustawą świąt. 4.Minimalnym terminem dostawy przedmiotu zamówienia są dwa dni robocze, natomiast maksymalny termin dostawy to pięć dni roboczych. 5.Termin dostawy liczony jest w następnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia. 6.Zamówienia będzie składał Kierownik Laboratorium, Kierownik Magazynu lub innaupoważniona osoba w formie pisemnej za pomocą faksu lub drogą mailową. 7.W Załączniku Nr 2.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego towaru w każdym asortymencie w zależności od potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. 8.Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w Załączniku Nr 2.1. przez Zamawiającego nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowo - prawnych. 9.Analizator biochemiczny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko do Laboratorium Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy w dni robocze. 10.Cena dzierżawy analizatora biochemicznego powinna zawierać między innymi takie koszty jak: a.dostawę, montaż analizatora biochemicznego wraz z oprogramowaniem, b.bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy, a mianowicie wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych, co najmniej jeden raz w roku wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej, c.wszelkie naprawy analizatora biochemicznego bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego związanych z materiałami zużywalnymi i częściami zamiennymi potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego analizatora biochemicznego, d.bezpłatne szkolenie personelu obsługującego analizator biochemiczny, e.dostawę zapasowego aparatu o wydajności min. 250 oznaczeń na godzinę pracującego o tą samą technologię pomiarową i odczynniki oraz inne materiały co system główny wraz z drukarką - praca systemu zapasowego zabezpieczona UPS, f.dostawę urządzenia do prawidłowego przechowywania odczynników, g.zapewnienie udziału laboratorium w międzynarodowej kontroli laboratoryjnej przynajmniej raz w roku, h.wpięcie aparatu do systemu informatycznego firmy Marcel - posiadanego przez Pracownię DDL. Termin płatności: 1.Płatność za realizację cząstkową, tj. za dostawę odczynników do kalibracji, kontroli oraz pozostałych materiałów zużywalnych do analizatora biochemicznego będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni po dostawie towaru do Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. do Laboratorium i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 2.Płatność za dzierżawę analizatora biochemicznego będzie realizowana w ratach przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca z dołu, po miesiącu, w którym Wykonawca dokona oddania analizatora biochemicznego do eksploatacji i złoży poprawnie wystawiona fakturę Zamawiającemu. Płatność faktury VAT za dzierżawę analizatora będzie dokonana w terminie do 14 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:www.cm-lancut.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach