Przetargi.pl
Budowa wodnego placu zabaw w ramach zadania budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzysząca przy ul. Sanockiej w Przemyślu

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6782962, 6752072 , fax. 016 6786449
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
  ul. Rynek 1 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6782962, 6752072, fax. 016 6786449
  REGON: 00068675300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodnego placu zabaw w ramach zadania budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzysząca przy ul. Sanockiej w Przemyślu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej w Przemyślu w procedurze zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzysząca przy ul. Sanockiej w Przemyślu 2. Zadanie objęte przedmiotem zamówienia zlokalizowane jest na terenie położonym przy ul. Sanockiej na działkach nr 192/2, 196/3 obr. 206. Teren ten objęty jest miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego SANOCKA I ( uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu nr 38/2010 z dn. 29.12.2010 r. ). 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizacje robót budowlanych. Podstawę wykonani stanowi: a)Program funkcjonalno-użytkowy sporządzony przez Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP - Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Lesław Manecki b)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego SANOCKA I jw. 4. Przedmiot zamówienia - dwa zadania częściowe Zadanie częściowe Nr 1 Budowa wodnego placu zabaw obejmuje: opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z STWiOR oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wodnego placu zabaw w nw. zakresie: 1) budowa wodnego placu zabaw o pow. około 440 m2 , 2) budowa zaplecza technicznego dla wodnego placu zabaw o pow. około 36 m2, 3) budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego o pow. około 80 m2 , 4) budowa natrysków otwartych, 5)wykonanie przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznych, 6)wykonanie zagospodarowania terenu: ogrodzenie, oświetlenie, chodniki, place, nasadzenia zielenią, mała architektura ( ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp.), 7)wykonanie monitoringu. Zadanie częściowe Nr 2 budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni na wolnym powietrzu obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej wraz z STWiOR oraz wykonanie robót zgodnie z opracowana dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania placu zabaw dla dzieci i siłowni na wolnym powietrzu w nw. zakresie: 1) budowa placu zabaw dla dzieci o około pow. 910 m2 , 2)budowa siłowni na wolnym powietrzu o pow. około 62 m2 , 3)wykonanie zagospodarowania terenu: ogrodzenie, oświetlenie, chodniki, place, nasadzenia zielenią, mała architektura ( ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp.), 4)wykonanie monitoringu. 5. Zakres prac projektowych i robót budowlanych został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym, który został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczególnego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ . Zamawiający informuje, że program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian programu proponowanych przez Wykonawcę , po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych i przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na wartość niniejszego zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zad. częściowe Nr 1 wadium 10 000,00 zł. ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Zad. częściowe Nr 2 wadium 5.000,00 zł. ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl BIP zamówienia publiczne roboty budowlane
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach