Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych i/lub materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy na 2014 rok

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Parkowa 28
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6803100 , fax. 014 6803136
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Parkowa 28 28
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 014 6803100, fax. 014 6803136
  REGON: 85166508300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatdebicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych i/lub materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy na 2014 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów biurowych i/lub materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy na 2014 rok. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatdebicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach