Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy w Przemyślu. Znak sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/2/2014

Jednostka Wojskowa 4784 ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 715 56 59 , fax. 17 715 63 85
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4784
  ul. Krakowska 11B 11B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 715 56 59, fax. 17 715 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.army.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy w Przemyślu. Znak sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/2/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest - Wykonanie badań diagnostycznych, badań specjalistycznych, konsultacji specjalistycznych, orzecznictwa z zakresu medycyny pracy , udział lekarza w pracach komisji BHP, przegląd stanowisk pracy z oceną ryzyka zawodowego, wystawianie skierowań do RWKL wraz z opinią lekarską, wystawianie skierowań na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz pozostałych usług i świadczeń medycznych na rzecz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach zgodnie z poniższym wykazem (placówka wykonawcy musi mieścić się w Przemyślu): 5 bsp Przemyśl, 1 bcz Żurawica , RWT RBlog Żurawica, GZ 34 WOG Przemyśl, 2 Orel Przasnysz Podzespół mp. Przemyśl, Węzeł Łączności Przemyśl , OŻW Przemyśl Przewidywane ilości i rodzaje usług oraz świadczeń medycznych określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 zostaną odrzucone. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z: - Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) - Ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.) - Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz. 36) - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. (Dz. U. z 1996r., Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). Szczegółowy zakres obejmuje: 1. Wykonywanie badań profilaktycznych: a) wstępnych, b) okresowych, c) kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy. 2. Wykonywanie badań podstawowych: a) OB. b) Morfologia z rozmazem c) Mocz - badanie ogólne d) Glukoza 3. Wykonywanie badań specjalistycznych: a) Cholesterol - badanie podstawowe b) Mocznik c) Aminotransferaza alaninowa (ALT) d) Aminotransferaza asparaginianowa (AST) e) Bilirubina całkowita f) Kreatynina g) Profil lipidowy h) Czas i wskaźnik protrombinowy i) INR j) ASO k) PSA l) HBS m) HCV n) HIV o) Kał na pasożyty p) 3x wymaz z odbytu q) Posiew plwociny r) Spirometria s) Audiogram t) Rtg kl. piersiowej z opisem lekarza u) EKG z opisem lekarza v) Echo serca w) Próba wysiłkowa x) Gastroskopia y) Cytologia 4. Wykonanie konsultacji specjalistycznych: a) okulistyczna z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazanie do pracy w okularach przy monitorze ekranowym, b) okulistyczną dla osób nie wymagających wypisania recepty a pracujących przy monitorach ekranowych, c) okulistyczna dla osób które zgodnie z opisem stanowiska pracy wymagają konsultacji d) neurologiczna - zgodnie z potrzebami, e) laryngologiczna - zgodnie z potrzebami, f) psychiatryczna - zgodnie z potrzebami, g) dermatologiczna - zgodnie z potrzebami h) pulmonologiczna - zgodnie z potrzebami i) kardiologiczna - zgodnie z potrzebami j) ginekologiczna - zgodnie z potrzebami k) gastrologiczna - zgodnie z potrzebami l) chirurgiczna- zgodnie z potrzebami 5. Inne badania specjalistyczne z pominięciem badań i konsultacji psychologicznych wynikające z charakterystyki stanowiska pracy - wykonawca wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Badanie lekarza orzecznika na prawo jazdy wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz.15 z późn. zm.). Zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego (w 2 egz. - oryginał i kopia) 7. Badania profilaktyczne kierowców do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony, kierowców pojazdów uprzywilejowanych Zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego (w 2 egz. - oryginał i kopia) 8. Badanie lekarza orzecznika i wystawienie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych (w 2 egz. - oryginał i kopia) 9. Badanie lekarza medycyny pracy zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego obowiązującego w resorcie MON (w 2 egz. - oryginał i kopia) o zdolności bądź utracie zdolności do pracy na określonym stanowisku pracy. 10. Prowadzenie nadzoru dyspanseryzacyjnego oraz niezbędnej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 36) ( zał. do rozporządzenia 15,16,17). 11. Kierowanie oraz wystawianie niezbędnej dokumentacji na badania do Wojskowych Komisji Lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym(Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 36) (zał. do rozporządzenia 3,4,5) . a) Skierowanie do RWKL o zdolności do zawodowej służby wojskowej b) Skierowanie do RWKL o uszczerbku na zdrowiu c) Skierowanie do RWKL o zdolności do zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju d) Skierowanie do RWKL o zdolności do zawodowej służby wojskowej po misji poza granicami kraju e) Skierowanie do RWKL o udzielenie urlopu zdrowotnego f) Wystawienie opinii lekarskiej dla żołnierza kierowanego na badania do RWKL g) Wykonanie wywiadu lekarskiego dla żołnierzy wyjeżdżających na misje poza granice kraju do RWKL h) Wykonanie wywiadu epidemiologicznego dla żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju do RWKL 12. Wystawianie skierowań na turnusy leczniczo - profilaktyczne oraz prowadzenie rejestru prowadzenie rejestru wydanych w/w skierowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym(Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 36) (zał. do rozporządzenia 13,14) 13. Zobowiązanie lekarza sprawującego profilaktyczna opiekę zdrowotną nad żołnierzami zawodowymi oraz pracownikami wojska, do: - udziału w pracach komisji BHP (raz na kwartał). 14. Dokonywanie przez lekarza sprawującego profilaktyczna opiekę zdrowotną nad żołnierzami zawodowymi i pracownikami wojska: - przeglądu stanowisk i warunków pracy wraz z oceną ryzyka zawodowego 15. Pozostałe usługi i świadczenia medyczne . - kwalifikacja lekarza do szczepień ochronnych wraz z iniekcją szczepionką dostarczoną przez Zamawiającego - kwalifikacja lekarza do uczestnictwa w zawodach sportowych i egzaminie z wf-u Badania lekarskie wykonawca przeprowadzał będzie na podstawie skierowania wydanego przez organ kadrowy (personalny) Zamawiającego, wraz z dołączoną listą (żołnierzy oraz pracowników wojska) przesłaną do Wykonawcy do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc następny wykonywanych badań. Zamawiający dopuszcza przyjęcie osób z poza listy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi standardami, ze wskazaniami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością. Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do godz. 15:00. Wykonawca zobowiązuje się wykonać badania w jednym kompleksie budynków tj. w jednym budynku lub budynkach rozmieszczonych w odległości nie większej niż 2500 m od siebie. Dopuszcza się wydawanie orzeczeń przez lekarza orzecznika w innym kompleksie budynków na terenie danego miasta. Badania wstępne i okresowe wykonywane będą w dniu zgłoszenia się skierowanego pracownika a zakończone nie później niż następnego dnia roboczego po dniu rozpoczęcia badań. Termin rozpoczęcia badań zaproponowany przez Wykonawcę nie może przekraczać okresu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego, niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 7 dni roboczych. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilość badań lekarskich wyszczególnionych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia lub zwiększenia w każdej kategorii badań w sytuacjach uzasadnionych ważnymi powodami, a w szczególności zwiększeniem się stanu osobowego jednostek. Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych zmniejszenia ilości badań. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za faktycznie wykonane badania (zawarte w poszczególnych załącznikach) w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. Za wyjątkiem faktury obejmującej kwotę należną Wykonawcy za usługi i świadczenia wykonane w miesiącu listopadzie, którą to należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, do 10 grudnia 2014 r. Wykonawca będzie wystawiał fakturę za wykonanie usług w danym miesiącu na koniec miesiąca wraz z zatwierdzonym załącznikiem z czytelnym imiennym wykazem, rodzajem świadczenia, nr PESEL oraz nazwą instytucji kierującej pracownika na badania. Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym musi zawierać podział osób badanych na pracowników cywilnych i żołnierzy zawodowych. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną pacjentów według zasad obowiązujących publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz do wydania orzeczenia lekarskiego na obowiązującym formularzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach