Przetargi.pl
Dostawa betonoskopu i młotka Schmidta na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3472419 , fax. 058 3472413
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  ul. G. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, woj. pomorskie
  tel. 058 3472419, fax. 058 3472413
  REGON: 00000162000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa betonoskopu i młotka Schmidta na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonoskopu - urządzenia do ultradźwiękowego badania elementów betonowych metodą transmisji bezpośredniej, półbezpośredniej i pośredniej oraz młotka Schmidta do Katedry Mechaniki Budowli i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi i użytkowania.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opis techniczny betonoskopu i młotka Schmidta na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - załącznik nr 4 do SIWZ . Betonoskop i młotek Schmidta będący przedmiotem zamówienia będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do nieniszczącego badania wytrzymałości betonu, kontroli jednorodności betonu i elementów prefabrykowanych, wykrywania stref uszkodzonych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o dokumenty lub oświadczenia załączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w.w warunki Wykonawca spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych w SIWZ, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, musi wraz z ofertą załączyć niżej wymienione dokumenty: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty wspólnej każdy ze wspólników składa dokument oddzielnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach