Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych, słodyczy, mrożonek, ryb oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 31951 Kraków, os. Zgody
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6460303, 6460100 , fax. 126 460 199
 • Data zamieszczenia: 2017-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
  os. Zgody 18
  31951 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6460303, 6460100, fax. 126 460 199
  REGON: 17342700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych, słodyczy, mrożonek, ryb oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, słodyczy, mrożonek, ryb oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmawiający dołącza do SIWZ, jako załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - dla zadania nr 1 w wysokości: 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00 groszy), - dla zadania nr 2 w wysokości: 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych 00 groszy), - dla zadania nr 3 w wysokości: 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych 00 groszy), - dla zadania nr 4 w wysokości: 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00 groszy), - dla zadania nr 5 w wysokości: 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00 groszy). 2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego NBP o/o Kraków nr 48 1010 1270 0060 0213 9120 0000. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach