Przetargi.pl
Remont mostu w ciągu drogi gminnej Os. Syce, nr drogi 440800K, nr dz. ewid. 2557/67, 2548/5 w miejscowości Kojszówka w km 0+025 – 0+033.

Gmina Maków Podhalański ogłasza przetarg

 • Adres: 34220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 874 97 00 , fax. 33 874 97 51
 • Data zamieszczenia: 2017-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Maków Podhalański
  ul. Szpitalna 3
  34220 Maków Podhalański, woj. małopolskie
  tel. 33 874 97 00, fax. 33 874 97 51
  REGON: 55215849630000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu w ciągu drogi gminnej Os. Syce, nr drogi 440800K, nr dz. ewid. 2557/67, 2548/5 w miejscowości Kojszówka w km 0+025 – 0+033.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Os. Syce, nr drogi 440800K, nr dz. ewid. 2557/67, 2548/5 w miejscowości Kojszówka w km 0+025 – 0+033. Zakres robót obejmuje: 1.Remont mostu (przyczółki, nawierzchnie, bariery) 2.Remont ubezpieczeń od strony potoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie wykonawczym. Przy kalkulacji oferty należy uwzględnić: a.wykonanie obsługi geodezyjnej. b.wykonanie projektu organizacji ruchu i ewentualnych ogłoszeń o zamknięciu drogi. c.odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności d.prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie przewidzianej zgodnie z Art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.). 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia: w kwocie 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie: poręczeń bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy umieścić w oryginale wewnątrz koperty, w której złożono ofertę. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Jordanów oddział w Makowie Podhalańskim 75 8799 0001 0010 0100 0114 0002 Tytuł wpłaty: „Wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne nr GK.271.1.3.2017

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach