Przetargi.pl
Wykonanie klimatyzacji pracowni naukowych w Pawilonie III Budynku Głównego wraz z przebudową instalacji elektrycznej.

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha ogłasza przetarg

 • Adres: 31571 Kraków, al. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 683 15 16 , fax. 012 648 12 10
 • Data zamieszczenia: 2017-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
  al. Jana Pawła II 78
  31571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 683 15 16, fax. 012 648 12 10
  REGON: 32784700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie klimatyzacji pracowni naukowych w Pawilonie III Budynku Głównego wraz z przebudową instalacji elektrycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rzedmiotem zamówienia jest: Wykonanie klimatyzacji pracowni naukowych w Pawilonie nr III Budynku Głównego wraz z przebudową instalacji elektrycznej Zakres prac: Roboty instalacji sanitarnej: 1. Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń 02 i 113 w Pawilonie Naukowo-Dydaktycznym nr III . Instalacja klimatyzacji składa się z jednostek: a) Jednostka wewnętrzna -ścienna o wydajności chłodniczej 5,0 kW szt. 2 b) Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 5,0 kW szt. 2 c) Jednostka wewnętrzna -ścienna o wydajności chłodniczej 7,0 kW szt. 2 d) Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 7,0 kW szt. 2 Uwagi do jednostek klimatyzacyjnych: 1) klimatyzatory mają być wyposażone w funkcje czuwania z możliwością wzbudzania automatycznego po przekroczeniu zadanej temperatury np. zadana temp. 23 st. C 2) klimatyzatory mają być wyposażone w funkcję autorestartu 3) możliwość zaprogramowania urządzeń w trybie pracy 24 h 4) klimatyzatory muszą być wyprodukowane w 2017r. 5) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i użytkowania klimatyzatorów e) Wykonanie instalacji freonowej rurami miedzianymi z izolacją f) Wykonanie okablowania sterującego pomiędzy jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi g) Wykonanie instalacji skroplin z podłączeniem do kanalizacji w budynku h) Montaż koryta instalacyjnego PVC dla instalacji freonowej i skroplin i) Wykonanie sterowania bezprzewodowego instalacji klimatyzacji -sterowanie urządzeniami odbywać się będzie poprzez sterowniki bezprzewodowe pozwalające użytkownikowi na ustalenie temperatury w pomieszczeniu - tryb chłodzenia, grzania, programowanie godziny włączenia i wyłączenia, obniżanie wilgotności poprzez włączenie trybu osuszania. j) Zapewnienie przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych przez minimum 36 m-cy ( 2x w ciągu roku ) Roboty instalacji elektrycznej: 2. Wymiana istniejącej rozdzielni w piwnicy T-1 i T-1A na nowa wg rysunku …… 3. Montaż nowej rozdzielni TAG 4. Wykonanie zasilania do rozdzielnicy TAG z rozdzielnicy T-1 5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu 02 i 113 dla zasilania lodówek głębokiego mrożenia 6. Montaż lokalnych tablic elektrycznych TL1 i TL2 dla zasilania urządzeń chłodniczych 7. Wykonanie zasilania elektrycznego dla urządzeń klimatyzacyjnych - jednostek wewnętrznych i zewnętrznych Roboty budowlane 8. Wykonanie robót budowlanych - przebicia 9. Montaż ogrodzenia nr 1 dla 4 jednostek zewnętrznych przy budynku na zewnątrz wraz z podbudowa dla agregatów 10. Wykonanie robót malarskich naprawczych związanych z prowadzeniem instalacji elektrycznej , freonowej , skroplin oraz montażem wewnętrznych jednostek Uwagi realizacyjne: 1. W organizacji prac budowlanych i instalacyjnych należy uwzględnić, iż wszystkie roboty na terenie obiektu wykonywane będą przy czynnym procesie dydaktycznym AWF Kraków , a tym samym użytkowanych w trakcie realizacji budowy korytarzach komunikacyjnych i pomieszczeniach dydaktycznych i administracyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania oraz uzgadniania realizacji uciążliwych prac z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Jakiekolwiek naruszenie dóbr Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem rekompensaty strat i ich zadośćuczynienia Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zakres rzeczowy robót określają: Zakres rzeczowy robót określają; powyższy opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, dokumentacja projektowa, rysunki pomocnicze. Uwaga: Realizacja robót nie obejmuje pełnego zakresu robót zawartego w projektach wykonawczych dołączonych do SWIZ. Wykonawstwo obejmować będzie tylko etap II czyli zakres zawarty w pkt. 2 paragrafu 2 projektu umowy oraz w przedmiarach robót i rysunkach pomocniczych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu), przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami "lub równoważne". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wysokość wadium to 2 900,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach