Przetargi.pl
Dostawa mebli laboratoryjnych, szaf pracowniczych bhp oraz krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 31342 Kraków, ul. Radzikowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6628000, 6628097 , fax. 12 6628458
 • Data zamieszczenia: 2017-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
  ul. Radzikowskiego 152
  31342 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6628000, 6628097, fax. 12 6628458
  REGON: 00032698300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli laboratoryjnych, szaf pracowniczych bhp oraz krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: a) dla Zadania nr 1: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100); b) dla Zadania nr 2: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100); c) dla Zadania nr 3: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach