Przetargi.pl
DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133 , fax. 032 2273145
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Filaretów 31 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2274091 w. 133, fax. 032 2273145
  REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu istniejącego sprzętu zabawowego oraz częściowej wymianie urządzeń zabawowych będących na wyposażeniu placów zabaw na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w załączniku do SIWZ. 3. Oferowany sprzęt zabawowy winien posiadać certyfikat bezpieczeństwa i atest higieniczny zgodnie z Polską Normą lub Polską Normą z europejską aprobatą techniczną; Wymaganie zgodne z PN-EN 1176-1:7. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych (tzw. równoważnych) o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wskazane w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) - na czas związania ofertą. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Nr rachunku bankowego: 86 1240 2975 1111 0010 6583 2252 Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 , z późn. zm.). 5. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w Tychach przy ul. Filaretów 31 w Dziale Księgowości (pokój nr 4),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.tychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach