Przetargi.pl
całodobowy, osobowy dozór (ochrona fizyczna) budynku użytkowego przy ul. Knyszyńskiej 3 w Gdyni.

Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-366 Gdynia, ul. Abrahama 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6205138 , fax. 058 6617280
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy
  ul. Abrahama 55 55
  81-366 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6205138, fax. 058 6617280
  REGON: 19050380200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.abk3gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja samorządowa: zarządzanie mieszkalnym i niemieszkalnym zasobem gminnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  całodobowy, osobowy dozór (ochrona fizyczna) budynku użytkowego przy ul. Knyszyńskiej 3 w Gdyni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowy, osobowy dozór (ochrona fizyczna) budynku użytkowego przy ul. Knyszyńskiej 3 w Gdyni. Ochrona budynku przy ul. Knyszyńskiej 3 w Gdyni pełniona ma być całodobowo w następujący sposób: od godziny 7.00 do 7.00 dnia następnego, we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli- wymagany jeden pracownik w budynku. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1. Zapewnienie pracownikom ochrony podczas pełnienia służby na obiekcie jednolitego ubioru oraz identyfikatorów osobistych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego wykonywania przydzielonych im zadań (krótkofalówki, latarki). Bezwzględnie wymagana łączność telefoniczna Zamawiającego z pracownikiem ochrony w obiekcie. 2. Ścisła współpraca z zamawiającym w tym bieżące informowanie o dewastacjach, kradzieżach, zalaniach, pożarze i innych zdarzeniach. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przed: kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i uszkodzeniem, szkodami wynikłymi z awarii technicznych. W warunkach zagrożenia powiadomienie odpowiednich służb - Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna oraz podjęcie działań zmierzających do likwidacji źródła zagrożenia. 3. Powiadamianie Policji i Straży Pożarnej o zaistniałych zdarzeniach przeciwko porządkowi publicznemu i ppoż. 4. Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem obiektu i ochroną mienia zleconych przez Zamawiającego. 5. Uniemożliwienie wejścia,wyjścia osobom niepowołanym i nieupoważnionym. 6. Ujęcie osób stwarzających zagrożenie dla dozorowanego obiektu w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji. 7. Obserwacja budynku poprzez wykonywanie obchodu wszystkich pomieszczeń i terenu wokół budynku. Wietrzenie pomieszczeń. 8. Kontrola ruchu osobowego, ewidencjonowanie. 9. Kontrola zamknięć i zabezpieczeń dozorowanego budynku i terenu. Sprawdzanie stanu obiektu pod względem prawidłowego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa ppoż. Informowanie Zamawiającego o dokonanych spostrzeżeniach i nieprawidłowościach na terenie budynku. Odnotowywanie w Książce służby przebiegu służby. 10. Sprzątanie i odśnieżanie wejścia do budynku . 11. Zapewnienie we własnym zakresie i na swój koszt łączności telefonicznej z ochranianym obiektem. 12. Pracownikom ochrony zabrania się m.in.: wnoszenia, przechowywania jakichkolwiek przedmiotów, rzeczy, mebli do pomieszczeń wspólnych ( w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu wywóz przedmiotów pokrywać będą pracownicy ochrony), oglądania telewizji, słuchania radia, spania, czytania: prasy, książek, opuszczania posterunku bez otrzymania zmiany, przyjmowania wizyt, przebywania na terenie dozorowanego obiektu poza wyznaczonymi godzinami pracy, samowolnego oddalania się z miejsca pełnionej służby, wnoszenia i spożywania alkoholu podczas służby, korzystania z telefonów służbowych w celach prywatnych, parkowania pojazdów prywatnych na terenie objętym dozorem, przyjmowania i przechowywania przedmiotów lub rzeczy należących do interesantów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.abk3gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach