Przetargi.pl
Budowa wiaty pod odpady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rząśniku

Gmina Rząśnik ogłasza przetarg

 • Adres: 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6792091, 6792100 , fax. 029 6792099
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rząśnik
  ul. Jesionowa 3 3
  07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie
  tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029 6792099
  REGON: 55066810800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wiaty pod odpady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rząśniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i nieobudowanej dla istniejącego zbiornika składu osadu, która stanowić będzie osłonę przed opadami atmosferycznymi na oczyszczalni ścieków w Rząśniku. Wiata jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem dwuspadowym o wymiarach 10,20 x 23,60. Konstrukcję wiaty stanowią stopy fundamentowe żelbetowe, słupy stalowe oraz więzary stalowe, natomiast pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa ocynkowana na płatwiach stalowych zimnogietych typu Z. Wiata będzie pełniła funkcję osłony nad istniejącym zbiornikiem składu osadu. Szczegółowy zakres robót budowlanych, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 8 i 9 do SIWZ. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż. 2) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie. 3) Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być sprawne, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE. 4) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 5) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie, wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 6) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 7) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą i powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej. 8) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 9) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. 10) Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom, z uwzględnieniem postanowień zawartych we wzorze umowy o roboty budowlane. Rozwiązania równoważne: 1) Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. 2) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie,wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - rozruchową. 4) Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym: c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie o. Rząśnik nr konta: 75 8931 0003 0200 0172 2025 0003 z dopiskiem wadium i tytułem postępowania. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 3) kwotę wadium, 4) termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 6 SIWZ. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 9. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach