Przetargi.pl
Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakująca infrastrukturą

Urząd Miasta Płocka ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 3671598 , fax. 024 3671598, 3671615
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Płocka
  ul. Stary Rynek 1 1
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 3671598, fax. 024 3671598, 3671615
  REGON: 00059286800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plock.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakująca infrastrukturą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie docelowej nawierzchni wraz z chodnikami, wjazdami do posesji, dojściami do furtek, elementów kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych, przebudowanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budowaną ulicą, usunięciem elementów zieleni kolidujących z budowaną ulicą z wykonaniem nasadzeń zastępczych według projektu zieleni, opracowanie i wprowadzenie we własnym zakresie i na własny koszt projektu czasowej i docelowej organizacji ruchu w ulicy Zalewskiego na trasach oznaczonych cyfrą rzymską V, VI, VII, VIII na planie sytuacyjno - wysokościowym zlokalizowanej pomiędzy ulicami Słowackiego i Wyspiańskiego w Płocku oraz opracowanie dokumentacji utwardzenia terenu na działce o nr ewid. 127 zlokalizowanej od ulicy Słowackiego jako dojazd i dojście do przyległych nieruchomości wraz z realizacją zaprojektowanych robót w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakująca infrastrukturą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plock.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach