Przetargi.pl
Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą

Urząd Miasta Płocka ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 3671598 , fax. 024 3671598, 3671615
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Płocka
  ul. Stary Rynek 1 1
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 3671598, fax. 024 3671598, 3671615
  REGON: 00059286800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ump.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Agrestowej - dł. od km 0+00 do km 0+506 i sięgacza(przedłużenie ulicy Agrestowej) od ul. Kalinowej - dł. od km 0+000 do km 0+033 wraz z chodnikami, zjazdami oraz brakującą infrastrukturą (oświetleniem i kanalizacją deszczową). Projekt techniczny przewiduje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej. Zakres wymienionych robót przedstawiony został szczegółowo w załączonej dokumentacji. Jednak w trakcie prac projektowych prowadzonych dla ulicy Filtrowej wynikła potrzeba przeprojektowania skrzyżowania ulicy Filtrowej i Agrestowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium 10.000 pln
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 -9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1- 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzoną działalność gospodarczą w ww. zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej. 3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: 3.1) Wykonawca musi dysponować: a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Osoby wymienione powyżej winny posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności właściwej dla powierzonego stanowiska lub odpowiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów - wystarczające co do zakresu rzeczowego przedmiotowego postępowania. Osoby wyżej wymienione muszą również być członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, co należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 3.2) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa drogi) o wartości brutto nie niższej niż 1.000.000,00 zł 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że: a) warunek określony w pkt 1, 2 spełnia każdy z Wykonawców, b) warunek określony w pkt 3.1 ,i 4 spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy, c) warunek określony w pkt 3.2. spełnia co najmniej 1 z Wykonawców występujących wspólnie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/ nie spełnia, na podstawie odpowiednich dokumentów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków: 1.Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy - Zał. Nr 2 SIWZ. W przypadku złożenia oferty wspólnej dokument winni złożyć wszyscy Partnerzy składający ofertę wspólną na jednym formularzu lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich członków. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że pozyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty wspólnej dokument wymieniony w pkt 2-5 winien załączyć każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną. 6. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o odpowiedniej wartości, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zał. Nr 3. 7. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - Załącznik Nr 5 do SIWZ. Należy również załączyć dokumenty stwierdzające, że osoba, która będzie pełnić funkcję techniczną posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w Załączniku Nr 5 do SIWZ Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ump.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach