Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Borowinach

Gmina Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8334615 , fax. 046 8333240
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skierniewice
  ul. Reymonta 23 23
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8334615, fax. 046 8333240
  REGON: 75014849500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminaskierniewice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Borowinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 554/1 na terenie gminy Skierniewice w obrębie geodezyjnym wsi Borowiny. Projektuje się budowę budynku jednokondygnacyjnego w technologii tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej pokrytym blachą dachówkową. Strop gęstożebrowy prefabrykowany. Budynek jednokondygnacyjny nie podpiwniczony posadowiony na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych o wymiarach 21,55 x 10,00 m i wysokości 7,93 m. n. p. t. Budynek wyposażono w instalacje: - instalacja wentylacji grawitacyjnej - instalacja wod - kan - instalacja elektryczna - instalacja odgromowa - centralnego ogrzewania Szczegółowy opis zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia zawierają n/w załączniki do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium można wnieść w następujących formach: pieniądzu, poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej podany rachunek: BANK ZACHODNI WBK S.A. 1 oddział w Skierniewicach 44 1500 1689 1216 8000 9904 0000 z dopiskiem : Wadium w postępowaniu nr RGK ZP 271.3.2014 na zad. pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Borowinach. 3) Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 3 - ustawy - Prawo zamówień publicznych, tzn. przed upływem terminu składania ofert. Definicja ta oznacza, że przed upływem terminu składania ofert, oznaczona kwota powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego lub powinno nastąpić ustanowienie zabezpieczenia w drodze określonej czynności prawnej, np. gwarancji ubezpieczeniowej. Oznacza, to, że w przypadku wpłaty przelewem, dyspozycję należy złożyć z takim wyprzedzeniem, aby w dniu składania ofert wpłata znalazła się na wskazanym koncie natomiast gwarancja ubezpieczeniowa i inne dokumenty tego typu powinny obowiązywać równo z dniem składania ofert. 4) Wadium zostanie zwrócone wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5) Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty w formie oryginału w sposób umożliwiający jej odłączenie od oferty i przekazanie do działu księgowego, kopię gwarancji należy wpiąć do oferty w sposób trwały. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 10 luty 2014r., godz. 10:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6) Zwrot wadium 6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5. 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6.5. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie złożył dokumentów, oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert. 6.6. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.skierniewice.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach