Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8144201 , fax. 046 8142628
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 046 8144201, fax. 046 8142628
  REGON: 00052648100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Rawa Mazowiecka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odławianiu oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami. 1. Zakres prac obejmuje: 1) odławianie, transport w dniach od 01.02.2014r. do 31.01.2015r. oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu miasta Rawa Mazowiecka do czasu adopcji, 2) zapewnienie opieki do czasu adopcji nad około 48 bezdomnymi psami z terenu miasta Rawa Mazowiecka, odłowionymi w latach 2008-2013 w tym: przewiezienie ich i umieszczenie zwierząt w schronisku oraz zapewnienie właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, 3) przekazywanie do adopcji 20% hotelowanych psów każdego roku trwania umowy, 4) Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przyjęcia może być mniejsza lub większa a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu. 2.Ogólne wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 1) odłowienie psa i dostarczenie do schroniska - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia - usługi odłowienia w ciągu 24 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, 2) prowadzenie ewidencji i chipowanie przyjmowanych bezdomnych psów oraz oddawanie ich do adopcji lub zapewnienie im opieki w schronisku, 3) otaczanie bezdomnych psów opieką zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ochronie zwierząt i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, 4) wyżywienie, 5) nadzór weterynaryjny (profilaktyka, leczenie, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów), 6) Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest do przyjęcia najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, w tym również przewiezienia na swój koszt i utrzymania wszystkich psów dotychczas umieszczonych przez Zamawiającego w schronisku dla zwierząt wyłapanych z terenu Miasta (ilość - około 48). Wykonawca zapewnia w czasie odławiania i transportu psów, korzystanie z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt, zobowiązany jest do przestrzegania warunków przewidzianych w przepisach m.in. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość zaadoptowanych zwierząt
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.rawamazowiecka.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach