Przetargi.pl
ZP/3/2014 NA Roboty budowlane polegające na uszczelnieniu kanałów kominowych i uzupełnieniu ubytków przegród kominowych mieszanką cementowo-wapienną z dodatkami w budynkach i lokalach stanowiących zasób Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty

Administracja Zasobów Komunalnych Łodź-Bałuty ogłasza przetarg

 • Adres: 91-002 Łodź, Ul. Drewnowska 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 654 05 08 , fax. 42 654 75 88
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łodź-Bałuty
  Ul. Drewnowska 5 5
  91-002 Łodź, woj. łódzkie
  tel. 42 654 05 08, fax. 42 654 75 88
  REGON: 10161009700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baluty.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/3/2014 NA Roboty budowlane polegające na uszczelnieniu kanałów kominowych i uzupełnieniu ubytków przegród kominowych mieszanką cementowo-wapienną z dodatkami w budynkach i lokalach stanowiących zasób Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na uszczelnieniu kanałów kominowych i uzupełnieniu ubytków przegród kominowych w budynkach i lokalach stanowiących zasób Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie w/robót w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego mieszanką cementowo-wapienną z dodatkami. Po zakończeniu poszczególnych robót Wykonawca przedstawia opinię kominiarską podpisaną przez mistrza kominiarskiego. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z: - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależnych do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane zamówienia - min. 36 miesięcy od daty odbioru robót; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w Sądach Powszechnych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452500000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.baluty.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach