Przetargi.pl
0dbiór, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów medycznych (odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej) celem ich unieszkodliwienia z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/3/2014

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6371322 , fax. 042 6371322
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  ul. Wólczańska 191/195 191/195
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6371322, fax. 042 6371322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pirogow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  0dbiór, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów medycznych (odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej) celem ich unieszkodliwienia z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/3/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawców wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pirogow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach