Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych - ulica 3 Maja 81b w Zgierzu

Gmina Miasto Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0427162854 w. 200, 7143200 , fax. 042 7143203
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Zgierz
  Plac Jana Pawła II 16 16
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 0427162854 w. 200, 7143200, fax. 042 7143203
  REGON: 47205772100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych - ulica 3 Maja 81b w Zgierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót na drodze wewnętrznej na osiedlu Okrzei w Zgierzu zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia, specyfikacją techniczną zamówienia i odbioru robót budowlanych / załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia/. Przedmiar / załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia/ robót należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Przed złożeniem oferty oraz wykonaniem przedmiotu zamówienia zaleca się wizję lokalną przy ul. 3 Maja 81 b na osiedlu Okrzei w Zgierzu. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1. Rozebranie drogi wewnętrznej wykonanej z trylinki, składowanie na paletach i wywiezienie we wskazane przez inwestora miejsce - 217,6 m2. 2. Rozebranie krawężnika 136 m, chodnika 98 m2 i obrzeży 68 m wraz z wywozem na wysypisko. 3. Ścięcie i wywóz 2 szt. drzew - lipa. 4. Wykonanie koryta z zagęszczeniem podłoża i wykonanie podbudowy pod drogę 238 m2 i pod parking na 10 miejsc -157,55 m2. 5. Wykonanie krawężnika z ławą oporowa- 148 m, chodnika 102 m2 z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm i obrzeży 53,5 m. 6. Wykonanie nawierzchni drogi i parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm . -395,6 m2. B. Warunki realizacji zamówienia: 1. Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę . 2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych /D.U. Nr 92, poz.881/ oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po oczyszczeniu przewieść je we wskazane przez Zamawiającego miejsce (odległość do 4 km) i tam złożyć w sposób uporządkowany. Pozostałe materiały z rozbiórki, nadmiar gruzu i gruz nieprzydatny, zanieczyszczenia - stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i obowiązki z niej wynikające. 4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty badań potrzebnych do udokumentowania wymaganej, jakości robót i wbudowanych materiałów. 5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny oraz wykonania i utrzymania niezbędnego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zadania a także do jego demontażu po robotach całość winna być uwzględniona w cenie umownej. 6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizowałaby wszelkie uciążliwości związane z robotami dla okolicznych mieszkańców i firm. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: wszelkie pomiary geodezyjne, koszty prób, badań, odbiorów, odtwarzania terenu do stanu pierwotnego i inne określone w opisie przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy. UWAGA: W przypadku opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie takie, które spełniają wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w projekcie pod względem głównych , istotnych parametrów technicznych przy zachowaniu co najmniej takiego samego poziomu jakości i trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi ( wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. C/ Załączniki: 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: - zał. nr 1. 2. Przedmiar robót: - zał. nr 2. 3. Mapa - sytuacja , umiejscowienie parkingu - zał. nr 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 2 500,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umz.zgierz.pl/przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach