Przetargi.pl
Remont nawierzchni ulicy Długiej od ul. Narutowicza do ul. Popiełuszki w Zgierzu

Gmina Miasto Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0427162854 w. 200, 7143200 , fax. 042 7143203
 • Data zamieszczenia: 2013-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Zgierz
  Plac Jana Pawła II 16 16
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 0427162854 w. 200, 7143200, fax. 042 7143203
  REGON: 47205772100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ulicy Długiej od ul. Narutowicza do ul. Popiełuszki w Zgierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót na ul. Długiej w Zgierzu zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia, specyfikacją techniczną zamówienia i odbioru robót budowlanych / załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia/ oraz przedmiarem robót / załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia /. Przedmiar robót należy traktować, jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Przed złożeniem oferty oraz wykonaniem przedmiotu zamówienia zaleca się wizję lokalną na ul. Długiej. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1. Frezowanie starego asfaltu gr. 4 cm z wywozem na odl. 3 km - skład wskazany przez Inwestora 2743,65 m2. 2. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej po frezowaniu -2743,65 m2. 3. Wykonanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm. -2743,65 m2. 4. Naprawa i uzupełnienie asfaltobetonem miejscowych ubytków około 215 m2. 5. Regulacja pionowa studzienek włazów kanalizacyjnych -szt. 8. 6. Regulacja pionowa studzienek kratek ściekowych -szt. 3. B. Warunki realizacji zamówienia: 1. Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych /D.U. Nr 92, poz.881/ oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po oczyszczeniu przewieść je we wskazane przez Zamawiającego miejsce (odległość do 3 km) i tam złożyć w sposób uporządkowany. Pozostałe materiały z rozbiórki, nadmiar gruzu i gruz nieprzydatny, zanieczyszczenia - stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i obowiązki z niej wynikające. 4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty badań potrzebnych do udokumentowania wymaganej, jakości robót i wbudowanych materiałów. 5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny oraz wykonania i utrzymania niezbędnego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zadania a także do jego demontażu po robotach całość winna być uwzględniona w cenie umownej. 6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizowałaby wszelkie uciążliwości związane z robotami dla okolicznych mieszkańców i firm. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: wszelkie pomiary geodezyjne, koszty prób, badań, odbiorów, odtwarzania terenu do stanu pierwotnego i inne określone w opisie przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy. UWAGA: W przypadku opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie takie, które spełniają wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w projekcie pod względem głównych , istotnych parametrów technicznych przy zachowaniu co najmniej takiego samego poziomu jakości i trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. C/ Załączniki: 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: - zał. nr 1. 2. Przedmiar robót: - zał. nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 3.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach