Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych do realizacji projektu pt. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego - BIOREWIT

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 20 21 , fax. 46 833 32 28
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 833 20 21, fax. 46 833 32 28
  REGON: 10102334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inhort.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych do realizacji projektu pt. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego - BIOREWIT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. - Wymagane są odczynniki, które pochodzą z bieżącej produkcji oraz posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. - Okres ważności dostarczanych odczynników nie może być krótszy niż 75% okresu deklarowanego przez producenta. - Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w oryginalnych opakowaniach producenta, opatrzonych terminem ważności oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. - Dostawa powinna być zrealizowane w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. - Ubezpieczenie i transport odczynników do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie odczynników, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. - Zamawiający wymaga aby wraz z odczynnikami dostarczony był Certyfikat jakości lub Świadectwo kontroli jakości oraz karta charakterystyki. - Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy odczynników. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę odczynniki równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż odczynniki podane w załączniku nr 1. Wykonawca w celu udowodnienia jakości zaoferowanych odczynników równoważnych załączy do oferty specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie odczynników oferowanych z wymaganymi. - Dokonanie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy zakupu mniejszych ilości i asortymentu odczynników w stosunku do zawartych w formularzu cenowym nie spowoduje obowiązku ich zakupu w ilościach planowanych, ani też nie stanowi podstawy dochodzenia wynagrodzenia lub roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę. - Zamawiający oświadcza, że wszystkie zakupione odczynniki wykorzystywane będą do analiz laboratoryjnych/chemicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 240000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.inhort.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach