Przetargi.pl
Budowa skateparku w ramach projektu budowa Parku Nowe Oblicze

Gmina Miejska Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83200 Starogard Gdański, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 306 006 , fax. 585 306 111
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Starogard Gdański
  ul. Gdańska 6
  83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 585 306 006, fax. 585 306 111
  REGON: 52524000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa skateparku w ramach projektu budowa Parku Nowe Oblicze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku w Parku Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, pozostałymi dokumentami umownymi, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem, zapewnienie uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji, zezwoleń, w ramach zadeklarowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej, a także usunięcie wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na dz. nr 15/16, obręb 23 w Starogardzie Gdańskim, powiat starogardzki, województwo Pomorskie. Zakres prac zaznaczony jest na załączonej mapie. Stan obecny: Park Nowe Oblicze został wybudowany w 2017 r. Ławki, wiaty, stojaki na rowery, ławki-wężyki, kosze na śmieci wykonywało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ślizex, chodniki wykonane są płyt chodnikowych betonowych z posypka granitową Semmelrock. Zamawiający dopuszcza producentów innych niż wskazani powyżej pod warunkiem zachowania tożsamości stylistycznej i materiałowej z istniejącą infrastrukturą. Dojazd na teren budowy skateparku ma odbywać się wyłącznie od strony parkingu na ul. Pomorskiej. Należy zabezpieczyć istniejąca infrastrukturę przed uszkodzeniem i zniszczeniem (lampy, drzewa, chodniki). Teren przy wybudowanym skateparku należy doprowadzić do stanu istniejącego obecnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach